top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SlidingTech s.r.o.

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti
prodeje tepelných čerpadel, fotovoltaického sortimentu a souvisejícího zboží mezi
společností SlidingTech s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen
„Kupující“).


2. Prodávajícím je společnost SlidingTech s.r.o., se sídlem Vídeňská 677/9, 779 00
Olomouc, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 04335767 a
registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ04335767. Kontaktní údaje na Prodávajícího
jsou:
o e-mail: info@slidingtech.tech,
o tel. číslo: +420 602 715 155.


3. Kupujícím se rozumí každý člověk, který v rámci své podnikatelské činnosti nebo i
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, jedná za účelem koupě zboží
nabízeného Prodejcem.


4. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní
údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít
uvedeny na nákupních dokladech.


5. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními
podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský
zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy
souvisejícími.


6. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce
Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek,
obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v
konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


II. Bezpečnost a ochrana informací


1. Při převzetí nákupních dokladů Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou
pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a
uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o
ochraně osobních údajů (GDPR).


2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k
uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s
výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se
objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).


III. Objednávání


1. Prodávající disponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně
prohlédnout a vyzvednout. Pro účel nabídky zboží slouží i internetový obchod, který

je provozován na webové adrese www.slidingtech.tech, tudíž je k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu.


2. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní
cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.


3. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání
zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku X. těchto obchodních
podmínek.


IV. Uzavření smlouvy


1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího
Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových
stránkách Prodejce. Objednávku lze učinit i telefonicky nebo e-mailem.


2. Každá vystavená faktura mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v
českém jazyku.


3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní
účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky
nabídky.


4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V
případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění
Prodávajícího informovat.


5. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení
objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u
Prodávajícího.


6. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit
pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující
Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů.
Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu
písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.


V. Odstoupení od smlouvy


1. V případě, že Kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně, tedy když mu bylo
objednané zboží doručeno dopravní službou, je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14
dní od doručení.


2. Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy
uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené
lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:
o Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@slidingtech.tech), s textem:
„Já …………. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel smlouvu
č. (číslo objednávky/faktury) se společností SlidingTech s.r.o. V návaznosti na
ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených
distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy,
požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:
…………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky
pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.
o V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis
příslušným datem a vlastnoručním podpisem.

o Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být
nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o
koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající
právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude
zboží přijato zpět.
o Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání
Kupujícího a jiné zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.

VI. Práva z vadného plnění


1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady jiné, než
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží má vzhledem ke svému
stáří a že v době kdy kupující zboží převzal:
o má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na
povahu zboží;
o se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému
se zboží tohoto druhu obvykle používá;
o je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
o zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci
věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.


3. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí
Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že
zboží bylo vadné již při převzetí.


4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením o kterém,
kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:
o na odstranění vady dodáním chybějící věci;
o na odstranění vady opravou věci;
o na přiměřenou slevu z kupní ceny;
o na odstoupení od smlouvy.


5. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho,
co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni
zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat
přiměřené slevy z kupní ceny.


6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění
vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.


7. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez
zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez
souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co
se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a
nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným
porušením smlouvy.


8. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně na adrese
SlidingTech s.r.o., Kojetínská 71, 750 02 Přerov, nebo prostřednictvím dopisu na tutéž
adresu nebo prostřednictvím elektronické komunikace.


VII. Reklamace zboží

1. V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z
následujících možností:
o na e-mailovou adresu info@slidingtech.tech,
o telefonicky na čísle +420 730 892 942.


2. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů
ode dne uplatnění reklamace.


3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců
(při splnění podmínek záruční doba prodloužena výrobcem).


4. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží
zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není
zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od
dopravce.


5. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:
o mechanickým poškozením zboží,
o používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry
parametrům uvedeným v dokumentaci,
o neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
o běžným opotřebením zboží.


6. Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět
Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, internetová adresa: coi.cz.


7. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi
Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě
uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.


VIII. Informace o zboží


1. Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze
ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.


2. V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně
DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.


IX. Platební podmínky


1. Objednané zboží je možné zaplatit:
o platbou v hotovosti při osobním odběru zboží,
o platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.


2. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.


X. Dodací podmínky


1. Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní
službou. Dopravce garantuje doručení zásilky kamkoliv po ČR do 48 hodin v pracovní
dny. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.


2. Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 5
těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající
oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu vzniklých výdajů při
doručování zboží.


3. Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady

spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem
doručení.


4. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů
zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není
Kupující povinen od dopravce převzít.


5. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny
podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu
zásilky nebude brán zřetel.


6. Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných
dodacích podmínkách dopravce.


XII. Závěrečná ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé vystavené faktury a záručního
listu uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od ___________.


2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách
Prodávajícího.


3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího
upozornění.


SLIDINGTECH s.r.o

bottom of page